Atlas životního prostředí

Atlas životního prostředí v Praze je komplexní soubor informací o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, hluk, geologie, klima, odpady a ochrana přírody. Mapy v Atlasu jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů od Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalších městských a státních organizací.

Projekty
Ovzduší

Od poloviny 90. let IPR každoročně zajišťuje aktualizaci databáze Registru zdrojů znečištění ovzduší (REZZO).

Obrázek článku - Ovzduší
Ovzduší
Obrázek článku - Ovzduší
Projekty
Hluk

Sledování hlukové situaci na území hlavního města Prahy.

Obrázek článku - Hluk
Hluk
Obrázek článku - Hluk
Projekty
Geologie

Geologické mapy a podzemí hl. m. Prahy.

Obrázek článku - Geologie
Geologie
Obrázek článku - Geologie
Projekty
Klima

Mapy bonity klimatu a dílčí klimatické mapy.

Obrázek článku - Klima
Klima
Obrázek článku - Klima

Tematické mapy k nakládání s odpadem na území hl. m. Prahy.

Obrázek článku - Odpad a ochrana přírody
Odpad a ochrana přírody
Obrázek článku - Odpad a ochrana přírody
Atlas životního prostředí
Kontaktní osoba
Mgr. Karolina Lejsková
lejskova@ipr.praha.eu