Klima

Mapy bonity klimatu zpracoval pro IPR Praha Český hydrometeorologický úřad v r. 2008.

V Atlasu životního prostředí prezentujeme mapu bonity klimatu Prahy včetně dílčích klimatických map:

Oslunění
Mapa vznikla na základě algoritmu pro výpočet globální solární radiace.

Přirozená ventilace proudění
Mapa vznikla váženou kombinací vrstvy topografických překážek v osmi směrech proudění a vrstvy četností větru v těchto směrech. Vrstva topografických překážek vznikla na základě analýzy viditelnosti v uzlových bodech 1000 x 1000 m. Pro každý uzlový bod byl vypočítán koeficient viditelnosti v osmi sektorech (0° ± 22,5°, 45° ± 22,5°, atd.). Vrstva četností větru byla vytvořena pomocí dat z nehydrostatického modelu pomocí metody ATEM.

Rychlost proudění
Mapa vznikla interpolací uzlových bodů rychlosti větru v hladině 10 m nad terénem.

Četnosti výskytu bezvětří
Mapa vznikla interpolací uzlových bodů četností bezvětří (Calm) v hladině 10 m nad terénem.

Imisní zátěže území
Mapa vznikla kombinací rozložení polí koncentrací NO2 a PM10.

Zastavěnost území
Mapa vznikla kombinací rastrové vrstvy vegetačního pokryvu (NDVI) a rastrové vrstvy urbanizace, která byla vytvořená z uzlových bodů 25x25 metrů. Pro každý bod byl vypočítán poměr ploch zástavby ve čtverci 100 x 100 m k celkové ploše zájmového území (100 x 100 m). Z těchto vypočtených bodů za pomocí interpolace (IDW) byla vytvořena rastrová vrstva urbanizace.

bonita
Ukázka mapy bonity klimatu v Atlasu ŽP

Souhrnným zpracováním dílčích map vznikla výsledná mapa bonity klimatu. Dílčí vrstvy i výsledná mapa jsou klasifikované do pěti kategorií, které je třeba považovat za kategorie relativní, vyjadřující lokální rozdíly na území města (1 – nejlepší pro kvalitu bonity, 5 – nejhorší).

Klima
Kontaktní osoba
Mgr. Karolina Lejsková
lejskova@ipr.praha.eu