Ovzduší

Od poloviny 90. let IPR každoročně zajišťuje aktualizaci databáze Registru zdrojů znečištění ovzduší (REZZO).

Zdroje znečištění

Evidence stacionárních a plošných zdrojů znečištění ovzduší obsahuje:

 1. vyjmenované stacionární zdroje znečišťování
  REZZO 1 (zvláště velké a velké zdroje, tj. nyní zdroje s úplným ohlášením do ISPOP)
  REZZO 2 (střední zdroje, tj. zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP)
  Emise jsou sledovány za jednotlivé zdroje znečišťování.

 2. nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování
  REZZO 3 (malé, hromadně sledované zdroje, vč. lokálních topenišť)
  Emise jsou sledovány v součtu za základní sídelní jednotky.

Databáze obsahuje roční spotřebu paliva zdroje, instalovaný výkon zdroje a produkované emise těchto látek: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5, BaP, skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, CO2ekv). Měrné emise jsou vypočítány pro stacionární zdroje celkem na plochu městské části.

Tyto informace zobrazují služby Emise ze stacionárních zdrojů a Vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší.
stacZdroje
Ukázka zobrazení zdrojů znečištění v Atlasu ŽP

Zdroje podkladových dat

 • Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování REZZO 1 a REZZO 2

  • ČHMÚ
  • provozovatelé vybraných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší s povinností úplného ohlášení (TPPO3 a TPPO5) poskytují výpisy z kontinuálního měření emisí (hodinové resp. ½ hodinové intervaly) popř. pro plynové blokové kotelny hodinové spotřeby zemního plynu. Jedná se o Veolia Energie Praha, a.s., Pražská teplárenská a.s., Českomoravský cement, závod Radotín, Pražské služby, a.s.
 • Nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování REZZO 3

  • data ČSÚ ze sčítání lidu, domů a bytů
  • údaje o ročních dodávkách zemního plynu z Pražské plynárenské Distribuce, a.s.
  • údaje o ročních dodávkách tepla z Pražské teplárenské, a.s. a Veolia Energie Praha, a.s.
  • údaje o ročních dodávkách elektřiny z PRE distribuce, a.s.
  • charakter topné sezóny (počet denostupňů).

Výpočet emisí

Skupina hromadně sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 3 zahrnuje především modelově vypočítávané emise z lokálního vytápění domácností a dále emise TZL z chovů hospodářských zvířat, z polních prací, ze stavebních činností, skládek odpadů a těžby uhlí, emise VOC z plošného použití rozpouštědel, ze skládek odpadů a z těžby uhlí, z chovů zvířat a použití minerálních hnojiv. Emise znečišťujících látek, které provozovatelé nemají povinnost zjišťovat, jsou dopočítávány v emisní databázi na základě ohlášených aktivitních údajů a emisních faktorů. Emisní faktory pro stacionární spalovací zdroje jsou rozlišeny podle druhu topeniště a tepelného výkonu, aktivitním údajem je spotřeba paliva vyjádřená v t.rok-1 , tis. m3 .rok-1 , popř. obsah tepla v palivu v GJ.rok-1. Pro ostatní zdroje jsou emisní faktory vztaženy na množství výrobku v tunách.

Skleníkové plyny byly dopočítány v souladu s metodikou IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Výpočet je v první fázi proveden samostatně pro jednotlivé relevantní skleníkové plyny. Následně jsou tyto emise přepočteny podle svého příspěvku ke globální klimatické změně na ekvivalentní emise oxidu uhličitého (CO2ekv.).

Model znečištění ovzduší

Návazně na Aktualizaci databáze REZZO IPR pořizuje ve dvouletých cyklech pravidelnou aktualizaci modelování znečištění ovzduší na území hl. m. Prahy. Pro Prahu zpracovala společnost ATEM s.r.o. ve spolupráci s ČHMÚ (poslední aktualizace 2022). V roce 2016 došlo k zásadní inovaci výpočetního postupu, který zahrnuje vlivy časového chodu emisních vstupů a meteorologických parametrů v průběhu hodnoceného roku. Jedná se o kombinaci eulerovského chemického transportního modelu, který zahrnuje chemické reakce polutantů v ovzduší a modifikovaného gaussovského modelu ATEM, který byl použit pro výpočet koncentrací v jednotlivých hodinách roku. Oba modely vycházejí ze skutečného průběhu meteorologických parametrů. Výsledky z obou modelů jsou vzájemně kombinovány, tak aby byla správně postihnuta míra imisního pozadí v každém bodě území a zároveň, aby byly postiženy zvýšené koncentrace v těsném okolí emisně významných zdrojů (kapacitní komunikace, významné stacionární zdroje). Sledovány jsou tyto polutanty: CO, SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, benzen, B[a]P, O3.
Výstupy jsou zobrazeny ve vrstvách: Imisní mapy a Imise v referenčních bodech.

imiseUkázka imisní mapy v Atlasu ŽP

Do modelu vstupují následující zdroje znečištění:

 • bodové stacionární zdroje, plošné stacionární zdroje (včetně resuspenze), podkladem těchto dat je Aktualizace databáze REZZO
 • automobilová doprava: 4 660 liniových úseků na území Prahy, 488 významných křižovatek, speciální zdroje (stacionární plošné zdroje, u kterých dochází ke zvýšené produkci emisí v souvislosti s dopravou): 26 autobusových nádraží a terminálů MHD, 30 bodových a plošných zdrojů reprezentujících portály a výdechy tunelů, 976 velkých parkovišť a garáží)
 • emise z nesčítané dopravy
 • letecká doprava
 • transfery

emise_dopravaUkázka zobrazení emisí z dopravy v Atlasu ŽP

Podíly skupin zdrojů (bodové, plošné, liniové a letiště) na ročních průměrech jednotlivých polutantů zobrazuje v Atlasu ŽP vrstva Imise v referenčních bodech.

Informace o znečištění ovzduší jsou doplněny o mapovou vrstvu Pětileté imisní průměry. Tato data každoročně zveřejňuje ČHMÚ. V rámci pětiletých průměrů imisních koncentrací v síti 1 x 1km je mapováno znečištění PM10, PM2.5, NO2, benzenu, arsenu, benzo(a)pyrenu, SO2, olova, niklu a kadmia.

Ovzduší
Kontaktní osoba
Mgr. Karolina Lejsková
lejskova@ipr.praha.eu