Odpad a ochrana přírody

Téma odpady a ochrana životního prostředí obsahující následující mapy:

Nakládání s komunálním odpadem
Mapa prezentuje sběrné dvory hl. m. Prahy a městských částí, stabilní sběrny nebezpečného odpadu, stabilní sběrná místa pro sběr bioodpadu a re-use pointy. Databáze obsahuje informace o přijímaném odpadu, zpětném odběru, provozní době, kontakty na provozovny. Dále je prezentován systém svozu komunálního odpadu dle územní působnosti firem (svozové oblasti). Podkladová jsou aktualizována dle potřeby.

odpady
Ukázka mapy nakládání s odpadem v Atlasu ŽP

IPPC – integrované povolení
Mapa prezentuje zařízení podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl. m. Prahy, který stanovuje závazné podmínky provozu zařízení tak, aby jeho vliv na životní prostředí jako celek byl co nejmenší. Informace o zařízeních zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městské části, IČ provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení.

Ochrana přírody a krajiny
Mapa prezentuje aktuální stav územní a druhové ochrany na území hl. m. Prahy, konkrétně hranice Chráněné krajinné oblasti Český kras, vymezení maloplošných zvláště chráněných území včetně jejich ochranného pásma, evropsky významné lokality vyhlášené v rámci agendy Natura 2000, vyhlášené přírodní parky, památné stromy, významné krajinné prvky a další území a lokality přírodovědné hodnotné, například výskytem zvlášť chráněných organismů (poskytovatelem dat je AOPK a MHMP OCP). Rovněž je prezentováno navržené vymezení územního systému ekologické stability od jeho lokální až po nadregionální úroveň. Dále jsou prezentovány informace o vegetačním pokryvu v území. Z tzv. Vegetační mapy Prahy, která vznikala v letech 1994 - 2005 jsou prezentovány kategorie převládajícího porostu a zastoupení jednotlivých druhů dřevin.

Odpad a ochrana přírody
Kontaktní osoba
Mgr. Karolina Lejsková
lejskova@ipr.praha.eu