Hluk

Hlukovou situaci na území hlavního města Prahy ukazují dvě hlukové mapy:

Hluková mapa Prahy 2016
Jedná se o výpočtovou hlukovou mapu povrchové dopravy, zpracovanou společností Ekola goup, spol. s.r.o. Výpočet je prováděn pro jednotlivé zdroje hluku (silniční, tramvajová a železniční doprava), pro deskriptory LAeq16h pro denní dobu (6-22 h) a LAeq8h pro noční dobu (22–6 h).

Strategická hluková mapa 2022
Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Směrnice Environmental Noise Directive, END) je Česká republika jako členský stát EU povinna pořizovat Strategické hlukové mapy (SHM) a navazující akční plány. Podkladem pro zpracování SHM jsou zdroje hluku ze silniční, železniční, letecké dopravy a z průmyslových zdrojů. Hladiny hluku jsou prezentovány v pásmech po 5dB pro deskriptor den-večer-noc (Ldvn) a noc (Ln). Akční plány obsahují návrhy opatření na snížení hluku v nejzatíženějších oblastech, které byly určeny na základě SHM. Služba zobrazuje tiché oblasti vymezené Akčním plánem z r. 2016 a prvky protihlukové ochrany aktualizované IPR Praha v r. 2019. Mapu pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Mapa je také doplněna zobrazením ochranných hlukových zón letiště Ruzyně (Letiště Praha, 2023), které definují pravidla výstavby v rámci těchto zón.
hluk_mapa
Ukázka hlukové mapy v Atlasu ŽP

Hluk
Kontaktní osoba
Mgr. Karolina Lejsková
lejskova@ipr.praha.eu