Geologie

Skupina Geologie v Atlasu životního prostředí obsahuje historické geologické mapy, vsakovací mapy a mapu geologických ukazatelů.

Geologické ukazatele zobrazují kategorizaci radonového indexu plochy, přehled geologických jednotek (geotechnických typů GT) vycházející z Mapy radonového indexu zpracované pro IPR Praha v r. 2010 v měřítku 1 : 25 000. Dále služba obsahuje prvky ložiskové ochrany a geologických rizik (poskytuje Česká geologická služba – Geofond a Obvodní báňský úřad Praha).

Inženýrskogeologické mapy dávají uživateli možnost podívat se pod povrch Hlavního města Prahy. Online jsou zpřístupněny naskenované výkresy podrobného inženýrskogeologického mapování, které na území Prahy probíhala od roku 1969 do konce 20. století (některé mapové listy byly aktualizovány po roce 2007). Uživatel má k dispozici 4 typy výkresů - mapu geologických poměrů, mapu mocností pokryvných útvarů, mapu hydrogeologických poměrů a mapu dokumentačních bodů. Součástí je také legenda a odkaz do badatelny IPR Praha, kde je možné si prohlédnout daný mapový list s doplňujícími údaji o jeho pořízení.

Vsakovací mapy byly vytvořeny na základě inženýrskogeologických map (mapy geologických poměrů a mapy hydrogeologických poměrů) pro MHMP Praha v r. 2021 v měřítku 1: 5000. Tyto mapy podávají prvotní informaci o možnosti infiltrace srážkových vod v daném území. Mapa prezentuje území Prahy kategorizované z hlediska vsakovacích schopností povrchu a podloží, území vhodné pro hloubkové vsakování a území s oscilující hladinou podzemní vody. Dále jsou zobrazena ochranná pásma vodních zdrojů.

vsak
Ukázka zobrazení vsakovací mapy v Atlasu ŽP

Geologie
Kontaktní osoba
Mgr. Karolina Lejsková
lejskova@ipr.praha.eu