Vývoj technického mapování v Praze

Mohutné rozšiřování Prahy vedlo v 60. letech 20. století k akutní potřebě přehledné Technické mapy Prahy. Později začali odborníci pracovat na digitální verzi a s dynamickým vývojem počítačové techniky se měnila i podoba technické mapy.

Politický vývoj po roce 1948 zasáhl i do tvorby komplexního mapového díla v Praze, měřičský úřad magistrátu byl zrušen bez náhrady. Celé území pokrývala katastrální mapa dokončená v roce 1945, nový režim ale necítil potřebu důsledné aktualizace či evidování vlastnických práv k jednotlivým nemovitostem.

Dokumentace inženýrských sítí jednotlivých správců byly rozptýleny do řady grafických map nepříliš velké přesnosti. Od začátku 60. let proto začíná práce na celostátním Technickohospodářském mapování. Vedení města ale pochopilo, že v Praze je třeba dostupné podklady sjednotit do podrobnější Technické mapy Prahy. Ta se na několik desetiletí stala zásadním mapovým dílem. Dlouhý cyklus výroby papírových map ale vyžadoval zapojení moderní výpočetní techniky. Tvorba Digitální technické mapy (DTM) pro první dvě katastrální území byla dokončena v roce 1989.
TMPUkázka zobrazení Technické mapy Prahy

Po sametové revoluci vzniká v roce 1991 nová příspěvková organizace města – Institut městské informatiky hl. m. Prahy (IMIP). Nový způsob správy dat zahrnující i informativní obraz katastrální mapy vedl k transformaci DTM na systém Jednotné digitální mapy Prahy (JDMP). Městské úřady a organizace vybavovaly své kanceláře výpočetní technikou a zájem uživatelů o digitální mapy stoupal. Tvorba podrobné JDMP ale nepokračovala příliš rychle (koncem roku 1992 byla dokončena pouze pro 10,5 % Prahy). Padlo proto rozhodnutí o rychlém vytvoření méně přesné a obsahově jednodušší Digitální referenční mapy celého území města, jež doplňovala JDMP až do jejího dokončení.
JDMPUkázka zobrazení Jednotné digitální mapy Prahy

DRMUkázka zobrazení Digitální referenční mapy s popisnými čísly

Institut městské informatiky byl v roce 2006 zrušen a část jeho povinností přebírá Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), roku 2013 transformovaný na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha). Přechod správy technické mapy z IMIP na ÚRM byl provázen úplnou změnou technologie i organizace práce. Nový systém správy technické mapy nesl od roku 2008 název Digitální mapa Prahy (DMP). Provoz informačního systému a aktualizace obsahu byly mezi roky 2007–2013 zajišťovány subdodavatelsky.

DMPUkázka zobrazení Digitální mapy Prahy

S transformací ÚRM na IPR Praha se vrátila aktualizace dat technické mapy do vlastní činnosti organizace. V rámci Sekce prostorových informací byla založena Kancelář základního mapového díla. V roce 2014 pořídil IPR Praha nový systém pro správu dat a projekt se vrátil k tradičnímu názvu Digitální technická mapa Prahy (DTMP). V souvislosti s přijetím zákona č. 47/2020 Sb. je od roku 2022 připravován přechod na Digitální technickou mapu kraje. Po vzájemné dohodě Prahy a Středočeského kraje je nový systém budován společně pod názvem Digitální technická mapa Prahy a Středočeského kraje (DTM PSK).

Vývoj technického mapování v Praze je podrobněji popsán v publikaci IPR Praha DTM: Historie technické mapy v Praze (Václav Čada, Jiří Čtyroký, Patrik Meixner, Jiří Roun, ed. Pavel Fuchs).

Historie pražské technické mapy

od 2024
Digitální technická mapa kraje
2014 - 2024
Digitální technická mapa Prahy (DTMP)
2007 - 2013
Digitální mapa Prahy (DMP)
1993 - 2007
Digitální referenční mapa (DRM)
1991 - 2007
Jednotná digitální mapa Prahy (JDMP)
1984 - 1991
Digitální technická mapa (DTM)
1964 - 1989
Technická mapa prahy (TMP)
1961 - 1983
Technickohospodářské mapování (THM)