Digitální technická mapa Prahy

Digitální technická mapa kraje (DTM kraje) je důležitým podkladem pro územní plánování, stavební řízení, přípravu investic, správu sítí technické a dopravní infrastruktury, správu majetku, bezpečnost, krizové řízení a další agendy.

Přínosy Digitální technické mapy:

  • jednotné, podrobné, přesné a trvale aktualizované zobrazení fyzického stavu území (podrobný polohopis)
  • nejpodrobnější data sítí technické a dopravní infrastruktury (DTI) včetně údajů o jejich vlastnících, správcích a provozovatelích
  • průběžně aktualizované údaje o ochranných a bezpečnostních pásmech objektů technické a dopravní infrastruktury
  • jednotný celostátní registr vlastníků, správců a provozovatelů DTI s údaji o tom, v jakém území působí

Příklady využití Digitální technické mapy:

  • přehled o existující technické infrastruktuře pro stavebníka
  • podrobný mapový podklad pro správce sítí technické a dopravní infrastruktury
  • podklad pro zpracování územně analytických podkladů
  • podklad pro zpracování územně plánovacích dokumentací
  • podklad pro vedení pasportů majetku

Obsah DTM se rozděluje dle způsobu aktualizace na dvě části: základní prostorovou situaci (ZPS) a sítě dopravní a technické infrastruktury (DTI). Typy objektů jakými jsou např. budovy, dopravní stavby, stavby technické infrastruktury, rekreační, kulturní a sakrální stavby či geodetické prvky dle věcného obsahu blíže popisuje ontologický slovník datového modelu DTM kraje.

Mohutné rozšiřování Prahy vedlo v 60. letech 20. století k akutní potřebě přehledné Technické mapy Prahy. Později začali odborníci pracovat na digitální verzi a s dynamickým vývojem počítačové techniky se měnila i podoba technické mapy.

Obrázek článku - Vývoj technického mapování v Praze
Vývoj technického mapování v Praze
Obrázek článku - Vývoj technického mapování v Praze

Historie pražské technické mapy

od 2024
Digitální technická mapa kraje
2014 - 2024
Digitální technická mapa Prahy (DTMP)
2007 - 2013
Digitální mapa Prahy (DMP)
1993 - 2007
Digitální referenční mapa (DRM)
1991 - 2007
Jednotná digitální mapa Prahy (JDMP)
1984 - 1991
Digitální technická mapa (DTM)
1964 - 1989
Technická mapa prahy (TMP)
1961 - 1983
Technickohospodářské mapování (THM)