Sdílená data o zeleni

Jednotný systém sdílených dat o zeleni v Praze vzniká na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2787, ze dne 15.11.2021.

V současné době probíhá pilotní ověřovací provoz, k dispozici jsou pouze data ploch správy.

Obsahem sdílených dat o zeleni jsou vybrané údaje o veřejné zeleni a jejich správcích, které jsou potřebné pro řešení koordinačních a celoměstských koncepčních a plánovacích úloh ve vztahu k modrozelené infrastruktuře a řešení úloh souvisejících se správou a plánováním ve veřejném prostoru. Systém je zaměřen na plochy zeleně v intravilánu města, zejména parky, trávníky, záhony či uliční stromořadí. V jednotném systému sdílených dat o veřejné zeleni nejsou zpracovávána data lesních ploch a ploch krajinné vegetace (lesy, louky, aj.).

Hlavním cílem je poskytnout informace o působnosti jednotlivých správců zeleně ve veřejném prostoru a základní informace o typu a dalších vlastnostech jednotlivých vegetačních prvků a ploch.

Správcem centrálního datového skladu sdílených informací o zeleni je IPR Praha. Data jsou přebírána z pasportů zeleně jednotlivých správců a z dendrologických průzkumů. Základem systému je jednotný datový model včetně společné typologie a klasifikace (číselníků) jednotlivých objektů.

Obsah je naplňován postupně dle připravenosti a technických možností jednotlivých správců. Aktuálně jsou k dispozici základní data Technické správy komunikací (TSK), Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP OCP) a některých městských částí - data z roku 2023.
Dne 5. 3. 2024 byla přidána část dostupných dat odboru Hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.

Platnost dat a jejich aktualizace

Data do systému poskytují jednotliví správci zeleně, resp. správci informačních systémů pasportů. V současné době pilotního provozu jsou data aktualizována v periodách dle možností jednotlivých správců. V přípravě je automatizace systému tak, aby data byla aktualizována s vysokou frekvencí nebo při změně obsahu. Součástí údajů o objektech zeleně je také údaj o datu poslední aktualizace v metadatech.

Proces integrace agendových systémů je realizován od roku 2022, zapojení jednotlivých správců zeleně do systému je dán technickými možnostmi správce, případně poskytovatele dat.

Obsah dat

Jednotný systém sdílených dat o zeleni v hl. m. Praze obsahuje tři základní skupiny prvků.

Popis prvků a informace o nich vedené jsou součástí Společného standardu celoměstsky významných dat o městské zeleni, který byl navržen ve spolupráci s TSK, odborů magistrátu hl. m. Prahy a dalších významných správců zeleně.

1. Vegetační prvky

Vegetační prvky jsou základní prostorotvornou složkou díla zahradní či krajinářské tvorby. Jsou určeny vzhledem, prostorovým uspořádáním rostlin a způsobem pěstování. Jedná se především o trávníky, záhony, stromořadí, keře apod.

2. Technické prvky

Technické prvky jsou základní složkou díla zahradní či krajinářské tvorby. Pod tento termín jsou zahrnuty strukturální prvky z oblasti pozemních, inženýrských, vodohospodářských staveb, ale také umělecké prvky a prvky vybavenosti. Jedná se například o drobné stavby, vodní prvky, schodiště, opěrné zdi apod.

3. Správa zeleně

Vrstva správy zeleně obsahuje základní plochy oblastí zeleně, rozdělené dle jejich správce.

Největšími správci ploch zeleně v hl. m. Praze jsou:

  • Magistrát hl. m. Prahy - Odbor ochrany prostředí (MHMP OCP), Odbor hospodaření s majetkem (MHMP HOM)
  • Městské části 1-22
  • Technická správa komunikací (TSK)

Způsob předávání dat

Celoměstská data správy zeleně jsou zpřístupněna v nahlížení v mapové aplikaci. Obsah jednotného systému informací o zeleni je veřejný, data jsou k dispozici ve formě otevřených dat. Přístup k nim je také možný prostřednictvím prohlížecích služeb uvedených na Geoportálu hl. m. Prahy.

Předávání dat do systému sdílených dat o zeleni probíhá prostřednictvím jednotného výměnného formátu (ve formátu .xml). Data jsou předávána správci systému IPR Praha. V současnosti jsou data předávána dle dohody, v přípravě je jednotné předávací rozhraní.

Našli jste chybu?

Obsah dat: v případě chyby v datech, prosím, kontaktujte správce uvedeného u konkrétní prvku v mapě

Technická správa dat: IPR Praha