Mapy stabilního katastru

Vytvoření stabilního katastru probíhalo v celém rakouském císařství a dodnes je základním pramenem při historickém pátrání. Pro Prahu vznikaly mapy i v podrobnějším měřítku. Do originálních map byly zaznamenávány také změny, takzvané císařské otisky ukazují původní stav.

Mapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1 : 1 440)

Mapování Stabilního katastru bylo ve 20. až 50. letech 19. století prvním celorakouským mapováním velkého měřítka provedeným na geodetickém základě. Výsledkem byla podrobná mapa v měřítku 1 : 2 880 (1 : 1 440 v hustší zástavbě).
Stabilní katastr měl představovat stálý a dokonalý seznam všech pozemků podléhajících dani. S jeho mapováním se začalo na základě patentu císaře Františka I. ve 20. letech 19. století. Provádění měřických prací a metoda tvorby katastrální mapy byla pevně stanovena měřickou instrukcí. Geodetickým základem pro mapování byla trigonometrická síť budovaná současně i pro vojenská mapování.
Délkovou jednotkou při měření a výpočtech byl vídeňský sáh a z něho vyplývající měřítko katastrálních map 1 : 2 880 (1 : 1 440). Jeden kolorovaný otisk zvaný „císařský“ byl patentem určen k uložení ve vídeňském archivu. Území dnešní Prahy bylo zaměřeno v letech 1840 – 1843. Císařské otisky nejsou v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru k dispozici pro KÚ Bubeneč a Dejvice. Pro KÚ Bubeneč jsou uloženy originály map a pro KÚ Dejvice nekolorované otisky.
Mapy jsou uloženy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru ČÚZK.
1840_stab.katastrMapy stabilního katastru 1 : 2 880 (1 : 1 440)

Originální mapa stabilního katastru 1842

Originální mapa stabilního katastru (1842, zákresy změn do 1883) je přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Ručně kreslené a vybarvené mapy v měřítku 1 : 1 440 byly po dokončení litograficky reprodukovány a jedna z tiskových kopií byla uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Originální mapy byly vedeny jako mapy evidenční a byly do nich červenou linkou zakreslovány nastalé změny, poslední z nich pocházejí z doby kolem roku 1883, kdy přešla povinnost zhotovování regulačních plánů z městského hospodářského úřadu na úřad stavební.
Dodatečným zákresem změn se originální mapy zásadně liší od císařských povinných otisků, na kterých byl zakonzervován původní stav v době založení katastru. Originální mapy včetně příloh se zakreslením změn v původní barevnosti katastru jsou uloženy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru ČÚZK.
1842_orig.stab.katastrOriginální mapa stabilního katastru 1842

Mapy stabilního katastru 1 : 720

Ani měřítko 1 : 1440 nedovolovalo v husté pražské zástavbě dostatečně vyjádřit podrobnosti, které městská správa potřebovala. Proto si magistrát pro své potřeby nechal pořídit podrobný plán v měřítku 1 : 720.
Zpracování v roce 1856 provedly pravděpodobně složky, které prováděly předchozí mapování stabilního katastru. Plán obsahuje zákres stavebních (včetně staveb) a pozemkových parcel označených parcelními čísly. Najdete zde typy využití půdy (zahrady, pole, vinice, pastviny, vodní plochy a veřejná prostranství), typy porostů (parky, remízky, lesy včetně typů jednotlivých dřevin), objektů (např. lom či hliniště, studna, kašna a napajedlo) a komunikací (ulice, náměstí, nábřeží, mosty, cesty a silnice včetně alejí a příkopů).
Mapy jsou uloženy v archivu IPR Praha.
1856_stab.katastrMapa stabilního katastru 1 : 720

Mapy stabilního katastru
Kontaktní osoba
Mgr. Ondřej Míček
micek@ipr.praha.eu