Územní plán

Územní plán je základním obecně závazným dokumentem určeným pro koordinaci rozvoje území. Slouží zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v Praze. Výkresy územního plánu jsou zpřístupněny pomocí aplikace, data jsou zároveň uživatelům poskytována v rastrové i vektorové podobě. Podívat se můžete nejen na platný územní plán, ale i na další související vrstvy, jako jsou stavební uzávěry. Dostupné jsou také archivní výkresy územních plánů.
   
Současný územní plán nabyl platnost roku 1999. Skládá se z textové a výkresové části.

Aktualizace dat

Data územního plánu jsou průběžně aktualizována v souvislosti se schvalováním změn územního plánu. Aktualizace probíhá čtyřikrát ročně, přičemž pololetně je aktualizován kompletně celý ÚP, včetně mapových aplikací, a mezitím čtvrtletně dochází k tzv. malé aktualizaci, při které se upravují pouze vektorová data. Aktualizace zahrnuje změny schválené zasedáními Zastupitelstva HMP v daném čtvrtletí/pololetí.

Zapracování změn do platného ÚP začíná po zveřejnění schválených změn za dané období na webových stránkách pořizovatele a trvá v závislosti na počtu schválených změn zpravidla 1,5 – 2 měsíce včetně lhůt pro nabytí účinnosti.
    
Výběr aktualizovaných dat je poté vystaven na Geoportálu jako otevřená data, případně jsou zaktualizovány mapové aplikace.
Platné znění včetně textové a grafické části, regulativů a seznamu veřejně prospěšných staveb je vždy vystaveno na stránkách pořizovatele.     

Poskytování dat

Veškerá data územního plánu jsou poskytována v rastrové i vektorové podobě.     

Vektorové formáty

Data územního plánu jsou v rámci otevřených dat poskytována ve formátech SHP a DXF. V elektronickém výdeji je možné data získat i v dalších formátech (DGN, DWG, VTX). Při výdeji do jiných formátů než ESRI shapefile nejsou exportovány databázové údaje související s datovými objekty (atributové údaje).     

Struktura vektorových dat

Vektorová data jsou uspořádána do šesti základních skupin + polohopisný podklad:

  • DMP – polohopis a správní členění
  • DOP – dopravní infrastruktura
  • LIM – limity využití území
  • PVP - plán využití ploch, funkční využití území
  • TV – technická infrastruktura a vodstvo
  • VPS - veřejně prospěšné stavby
  • ZEL – zeleň, zábory a ochrana krajiny

    

Rastrové formáty

Jednotlivé dlaždice rastrů odpovídají jednotlivým mapovým listům výkresů ÚP. V celku je 13 základních mapových listů, na kterých se nacházejí jednotlivé části území hl. m. Prahy.
    
Rastrové formáty se generují v těchto datových typech:

  • TIFF – 600 dpi
  • PDF/A – 300 dpi
  • PNG – 300 dpi

    
Formáty TIFF jsou následně využívány pro tvorbu rastrových mapových služeb využívaných v aplikacích pro prezentaci výkresové části ÚP.