Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou obsáhlým přehledem údajů a analýz o hlavním městě. Data byla získána průběžným monitoringem území metropole, sběrem dat od povinných i nepovinných poskytovatelů údajů o území a rozsáhlou analytickou činností IPR Praha. Územně analytické podklady jsou zpracovávány od roku 2007 Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dělí se na ÚAP obce a ÚAP kraje.

ÚAP poskytují informace o stavu a vývoji území a stanovují v území jeho hodnoty, limity využití území, záměry a identifikují problémy k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací. Zájemcům ÚAP poskytují například komplexní informace o veřejných prostranstvích, dopravní situaci v metropoli, současném stavu využití území, podávají informace o zásobování města energetickými surovinami, popisují také stav krajinné infrastruktury či připravenost na klimatickou změnu.

Publikace dat

ÚAP jsou přístupné formou interaktivní webové prezentace na Portálu ÚAP. Mají textovou a grafickou část, součástí jsou kromě textů mapy (figury), grafy, datové tabulky, analýzy a výkresy. Všechny tyto části jsou obsaženy v Atlasu ÚAP, Katalogu metrik a indikátorů nebo Katalogu Městských části. Součásti webové prezentace je možnost stažení kompletní dokumentace ve formátu pdf.

Obsah a zdroj dat

ÚAP jsou založeny na cca 300 datových sadách, z nichž většina je publikována formou mapových služeb a využita v Atlase ÚAP. Seznam datových sad a informace o nich (metadata) jsou zveřejněna na Geoportálu hl. m. Prahy.

Zdrojem většiny datových sad jsou data poskytovatelů údajů o území. S vybranými poskytovateli má IPR Praha uzavřenou Smlouvu o spolupráci při vzájemném poskytování dat a datových výstupů (cca 20 poskytovatelů – např. PVS a.s., Veolia Energie ČR a.s., PREdistribuce a.s., TSK Praha a.s), četnost aktualizace je většinou u těchto poskytovatelů 4x ročně.

Ostatní poskytovatelé údajů (cca 120 poskytovatelů) o území jsou pravidelně (1x za 2 roky, 1x za 4 roky) osloveni dopisem s požadavkem na potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území před každou plánovanou aktualizací ÚAP.

Správnost, úplnost a aktuálnost údajů o území potvrzuje poskytovatel v pasportu údaje o území. V případě aktualizace dat poskytovatel s pasportem posílá i nejaktuálnější verze datových sad. Vybraní poskytovatelé (např. AOPK ČR, Česká geologická služba) poskytují na svých portálech data pro ÚAP formou předpřipravených datových balíčků ve standardizovaných formátech ve členění po územních jednotkách, odkud si je pořizovatel ÚAP může zabezpečeným způsobem stáhnout. Četnost aktualizace je u těchto poskytovatelů poměrně variabilní.

Poskytování dat
Datové vrstvy v gesci IPR Praha, Magistrátu hl. m. Prahy a městských organizací jsou poskytována formou otevřených dat, data ve vlastnictví 3. stran jsou dostupná výhradně veřejné správě.