Mapové služby

Chcete pracovat s našimi prostorovými daty ve vlastním GIS či mapové aplikaci?

Nechcete se starat o aktualizaci dat?

Využijte některé z mnoha našich mapových služeb, které provozujeme.

Na veřejných serverech je formou mapových služeb dostupná většina z dat, které IPR Praha pořizuje. Ve stručnosti se tak skrze služby dostanete k většině dat užívaných pro potřeby územního plánování, k datům o životním prostředí, infrastruktuře, k leteckým snímkům, historickým plánům či 3D datům modelu budov, mostů a terénu.

O službách

Mapové služby zprostředkovávají uživatelům geografická prostorová data formou webových služeb.
Služby jsou tak využívány zejména v mapových oknech webových stránek či aplikací, ale stejně tak mohou být využívány v komplexních informačních systémech, či desktop programech.
Prostřednictvím služeb lze prostorová data nejen zobrazovat, ale lze je filtrovat, dotazovat se na konkrétní hodnoty jejích atributů, provádět prostorové dotazy.
Velkou výhodou služeb je, že jsou napojeny na průběžně aktualizovaná data a uživatelé se tak o aktualizace obsahu vlastních aplikací nemusí vůbec starat.

Technické informace

Mapové služby ve správě IPR Praha jsou provozovány na mapových serverech ESRI ArcGIS Enterprise.

Všechny provozované mapové služby jsou publikovány v souřadném systému S-JTSK (EPSG:5514), ale zároveň podporují WGS84 (EPSG:4326).

Služby jsou dostupné skrze REST API a SOAP. Dostupné jsou služby ESRI formátů a typů a služby dle vybraných standardů OGC.

Prohlížecí služby

Poskytují na straně serveru dynamicky generovaný rastrový obraz, nebo předgenerované rastrové dlaždice (tzv. „keše“, nebo „cache“) mapové kompozice jednoho, nebo více vektorových, či rastrových dat uspořádaných do vrstev.

V případě dynamických mapových služeb je možné dotazovat atributový obsah vektorových dat, včetně geometrie.

Dynamické mapové služby jsou nejčastěji využívány k zprostředkování tematického obsahu nad podkladovou mapou (OGC WMS, ESRI Map service - dynamic).

Kešované mapové služby prezentují jen rastrový obraz výkresů, leteckých snímků, atp. Výhodou kešované služby je její rychlá odezva (OGC WMTS, ESRI Map service - cached).

Imageserverové služby

Zprostředkovávají rastrová data. Na rozdíl od prohlížecích služeb založených nad rastrovými daty poskytují i pokročilé analytické nástroje pro práci s daty.
Podobně jako prohlížecí služby mohou obsah dynamicky generovat, případně mohou poskytovat předgenerované dlaždice rastrových dat (ESRI Image service - dynamic, cached).

Feature služby

Tento typ služeb využívá vektorová data na rozdíl od prohlížecích služeb, které poskytují rastrový obraz dat, zpřístupňuje kompletní data včetně geometrie a atributů jednotlivých prvků. V závislosti na nastavení, může feature služba zprostředkovat i samotnou editaci datového zdroje (OGC WFS, ESRI Feature service).

Feature služby standardně nejsou veřejnosti k dispozici. Pro projekty realizované společně s MHMP, městskými částmi a jimi zřízenými institucemi je lze po domluvě zpřístupnit.

3D služby

3D model budov a mostů sdílíme pomocí speciálního typu mapové služby, který umožňuje jak prohlížení, tak dotazování na jednotlivé prvky (ESRI Scene Service). V současné době bohužel neposkytujeme 3D data ve standardu OGC 3D Tiles.

Procesní služby

Kromě výše uvedených prohlížecích a feature služeb jsou k dispozici i tzv. procesní služby - předdefinované analytické nástroje - od jednoduchých kalkulací s atributy vybraných objektů až po složité výpočetní modely. Uživatel v tomto případě definuje, jaká data chce použít, jaká operace se má provést a jak se má požadovaný výsledek předat. Prakticky se pak jedná o (částečný) přenos funkcionality geografických informačních systémů na web (ESRI Geoprosessing service, OGC WPS).

Jak na to

1
Najdu si mapovou službu v seznamu

Hledejte v seznamu mapových služeb.

2
Vyberu si z dostupných forem služeb

Mapové služby publikujeme dle standardů OGC (OpenGeospatial Consortium) a v ESRI formátech.

  • OGC standardizované otevřené formáty: WMS, WMTS, WFS, WPS

  • ESRI formáty služeb: Map service – dynamic / cached, Feature service, Image service - dynamic, cached, ESRI Scene Service, Geoprosessing service

    ESRI služby jsou dostupné skrze SOAP nebo REST rozhraní.

3
Připojím si službu do vlastního GIS nebo aplikace

Mapové služby si připojte dle potřeby do mapové aplikace či GIS. Při použití v komerčním produktu nezapomeňte uvést zdroj služby. Licenční podmínky užití jsou součástí metadat každé služby.

Pokud vyvíjíte aplikaci pro MHMP, některou z městských částí, či jimi zřízené organizace, je možné kromě veřejných mapových služeb využít služeb se zabezpečeným přístupem, které jsou pro tento účel provozované. V těchto případech nás kontaktujte.